Договiр оферта про надання послуг iндивiдуально онлайн
ФОП Дроздовський Вадим Валерійович, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію підприємця, що іменується надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання послуг зі створення сайтів на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються ВИКОНАВЦЕМ.

Беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептом даного Договору між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ та засвідчує факт його укладання.

Для ЗАМОВНИКІВ, що з яких-небудь причин не мають письмового договору з ВИКОНАВЦЕМ, ця публічна оферта є підставою для надання послуг та їх оплати.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ послуги зі створення сайтів.
1.2 ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна вартість послуги та умови її надання по всім тарифним планам встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті https://kazimirmalevich.site. Встановлена вартість і умови надання послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений ЗАМОВНИКОМ.
2.2 Платежі можуть здійснюватися в безготівковій формі.
2.3 У разі використання безготівкового розрахунку, загальна вартість послуги повинна бути сплачена ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ за допомогою платіжного сервісу WayForPay.

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1 Послуги надаються шляхом безпосередньої розробки сайта для ЗАМОВНИКА згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ терміну в 3 дні.
3.2 Кількість днів для створення сайту встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації на своєму інтернет-сайті https://kazimirmalevich.site
3.3 Дата початку надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.
3.4 Після отримання ЗАМОВНИКОМ від ВИКОНАВЦЯ готового сайту, платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
4.1.1 Надати послуги якісно та в повному обсязі.
4.1.2 Забезпечити ЗАМОВНИКА доступом до відеоматеріалів для самостійного налаштування свого сайту, в разі необхідності.
4.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ.
4.3 Обов'язки ЗАМОВНИКА:
4.3.1 Забезпечити надання інформації для отримання послуг.
4.3.2 Своєчасно оплатити послуги.
4.4 Кожна зі Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до Господарського Суду згідно з чинним законодавством України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, страйки, воєнні дії, карантини, обмеження пересування населення інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
6.2 Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
6.3 Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
6.4 Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.

7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
7.1 Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://kazimirmalevich.site і діє до моменту відзиву або зміни оферти ВИКОНАВЦЕМ.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, контактних даних, місце розташування та інших реквізитів.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Одержувач: ФОП Дроздовський Вадим Валерійович
Поточний рахунок IBAN: UA713220010000026005300070763
ІНН/ЄДРПОУ 3374503793
Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО банку: 322001